Обществени консултации

Публично обсъждане на актуализиран четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Публикуван е четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Настоящият, четвърти проект на оперативна програма е актуализиран на база коментарите на Европейската комисия, в рамките на предоставения мандат от Тематичната работна група за подготовката на ОПРР 2014-2020, по време на 9-то й заседание.
Бюджетът на програмата е приведен в съответствие с разпределението на средствата от Структурните и инвестиционни фондове по оперативни програми и тематичните цели, заложено в одобреното от Министерски съвет на 26.03.2014 г. Споразумение за партньорство на Република България.
Направените промени в четвъртия вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. не променят логиката на интервенции и стратегията на програмата, тъй като се запазва фокусът върху 67 града (от 1-во до 4-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.), чрез изпълнение на мерки за устойчиво и интегрирано градско развитие, както и върху териториалните измерения на секторните политики от регионално значение (развитие на регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътна инфраструктура (пътища 1-ви, 2-ри и трети клас пътища) и превенция на риска от свлачища).

Отговорна дирекция: ГД „Програмиране на регионалното развитие“, oprd@mrrb.goverment.bg

Четвъртият вариант на ОПРР 2014-2020 г. може да бъде намерен и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие в рубрика „Проекти на нормативни актове” http://www.mrrb.government.bg/


Дата на откриване: 9.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари