Обществени консултации

Наредба № 83 за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Проектът на наредба определя условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг в съответствие с чл. 10, ал. 13 от Закона за гражданското въздухоплаване. С проекта на наредба се предвижда отмяна на действащата Наредба № 83 от 2001 г. за прилагане на чл. 83bis от Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средство (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г., изм. и доп., бр. 106 от 2004 г.). Изготвянето на нова наредба е обусловено от многобройните и съществени изменения и допълнения в материята, като предложеният нов проект е съобразен с последните изменения в Закона за гражданското въздухоплаване, Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (Наредба № 37)  и Наредба  № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Наредба  № 24).

С проекта се предлага регламентиране на правомощията по отношение на лизинга на въздухоплавателни средства, с които оперират авиационните оператори за търговски въздушни превози и операторите за специализирани авиационни работи, на които Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава съответно свидетелство на авиационен оператор и свидетелство на авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи по реда на двата действащи подзаконови нормативни актове: Наредба № 37 и Наредба № 24.

С проекта на наредба се осигуряват мерки на национално ниво за прилагането на Регламент № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет (ОВ, L 254 от 2008 г.), Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296 от 2012 г.),  Регламент (ЕС) № 800/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 227 от 2013 г.), с които са въведени допълнителни ограничения при сключването на договори за лизинг на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети държави, с цел ограничаване на прекомерното им използване на територията на Общността.

Проектът цели хармонизиране и на националните процедури с приложимото право на Европейския съюз, чрез които се осъществяват правомощията на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ като правоприлагащ орган по отношение на цитираните по-горе регламенти на ЕС. В тази връзка след влизане в сила на наредбата ще бъдат актуализирани Наръчник на инспектора за отдел „Летателна годност“ и за отдел „Експлоатационни стандарти и лицензиране” в дирекция „Авиационна безопасност“ на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в качеството им на ненормативни актове на администрацията, както и Процедура за качество „ПК 20 – Одобрение на договори за лизинг” от Системата за управление на качеството в съответствие с  ISO 9001:2008, внедрена и прилагана в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (Сертификат № Q11015 от 02.03.2011 г. на Moody International Certification GmbH, валидиран от Intertek).

С оглед на обстоятелството, че с наредбата се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на регламенти на Европейския съюз, е получено и положително становище на Работна група 9 по проекта на наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и докладът към нея бяха публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакт:

Елеонора Добрева – главен експерт в отдел „Международна дейност“, дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности“

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Тел: 02/9371 056


Дата на откриване: 10.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари