Обществени консултации

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 14 август 2012 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на държавната администрация, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.
Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа шест приоритетни оси:
 

Приоритетна ос 1: Води

Приоритетна ос 2: Отпадъци

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух

Приоритетна ос 6: Техническа помощ


Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint), Пътната карта за ресурсна ефективност „Европа за ефективно използване на ресурсите“, Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Стратегиите на ЕС за Дунавския регион и за Черно море, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, както и на актуалните национални стратегически документи в областта на околната среда.


Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на български език.


Дата на откриване: 12.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2014 г. 11:18:52 ч.
m.gramatikov

Заглавие

Коментар