Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Мотивите за предложението са следните:


На 13 февруари 2014 г. Съдът на Европейския съюз се произнесе с решение по дело С -152/12 - Европейска комисия срещу България. Съгласно решението „като е позволила при изчисляването на таксите за минималния пакет достъп и релсов достъп до обслужващите съоръжения да бъдат включени разходи — а именно заплатите на персонала и социалноосигурителните вноски, които не могат да бъдат считани за произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга, Република България не е изпълнила задълженията си по член 7, параграф 3 от Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на железопътната инфраструктура, изменена с Директива 2007/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.“

Съгласно чл.  260, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, ако съда установи, че държавата членка не е изпълнила свое задължение, което произтича от договорите, държавата е длъжна да предприеме незабавно необходимите мерки с оглед изпълнението на съдебното решение. В доклад до Европейската комисия от 11 април 2014г. относно изпълнението от Република България на съдебното решение по дело С-152/ 12 на Съда на Европейския съюз бе поет ангажимент до средата на м. юни тази година българската страна да нотифицира в ЕК направените промени в Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с постановление на Министерски съвет № 92 от 04 май 2012 г. С изменението на методиката от преките разходи се предлага да бъдат изключени заплатите на персонала и социалноосигурителните вноски. Ако промяната не бъде извършена, има опасност от прилагането спрямо Република България на чл. 260, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз: Съдът на Европейския съюз може да наложи на Република България да заплати еднократно платима сума и/или периодична имуществена санкция. Досъдебната фаза на производството по чл. 260 има само един етап – официално уведомително писмо.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което прилагаме финансова обосновка. Предложението е балансирано и не изисква допълнителни средства, освен предвидената субсидия за Национална компания „Железопътна инфраструктура” в бюджета. Приемането на предложените промени в методиката не води до промяна на размера на инфраструктурните такси и реализираните приходи от тях, както и не би оказало негативно влияние върху дейността на превозвачите.

С предложения проект на постановление не се транспонират и други европейски норми в българския закон, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с европейското право.

Проекта на постановление е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.


Лице за контакт:
Петър Миронов – главен експерт в ИА „Железопътна Администрация”, тел. 02/9409 517, и-мейл: pmironov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 14.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари