Обществени консултации

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.

Публикуван е пети официален вариант на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – една от седемте основни оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Стратегията на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че програмата активно да допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС „Европа 2020”, а именно в областта на науката и образованието. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства съответно от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 4 март 2013 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.

Това е цялостен вариант на програмата, който съдържа четири приоритетни оси:

1. Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

2. Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

3. Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват на целите на Стратегия („Европа 2020“) на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на български език.

Петият вариант на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” може да бъде намерен и на интернет страницата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката, в рубрика „Подготовка на ОПНОИР 2014 - 2020 г.”: http://sf.mon.bg/index.php?w=podgotovka-op-noir-2014-2020

Вашите становища може да изпращате и на адрес: opnoir@mon.bg


Дата на откриване: 14.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари