Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Причините, които налагат изготвянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, са свързани приемането на 26 юни 2013 г. на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директива 2013/36/ЕС) и се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) № 575/2013). Целта на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) е транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2013/36/ЕС и създаване на условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013.

От гледна точка на очакваните вкл. финансови, последици от приложението на визираните изменения, прилагането на новите разпоредби ще се отрази на дейността на инвестиционните посредници, като обемът на извършваните дейности с цел спазване на разпоредбите на ЗИД на ЗПФИ ще се увеличи съществено, което ще доведе до увеличаване на разходите за извършване на дейността им.


Дата на откриване: 15.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари