Обществени консултации

Проект на РМС за приемане на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2013 г. и Национална програма за закрила на детето за 2014 година

В проекта на Доклада за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2013 г. е направен преглед на извършените дейности през годината, значението, ефекта и резултатите от предприетите мерки в основните области на политиката, обхванати от Програмата. Важен акцент е поставен върху реализацията на проектите, свързани с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. В документа обективно са представени постигнатите успехи в областта на политиките за насърчаване на детското благосъстояние, както и възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели и области на интервенция.

Проектът на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. е разработена в съответствие със Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2012-2015 г.). Важен акцент е поставен върху дейностите, свързани с намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. За тази цел се предвижда подобряване на нормативната уредба в областта на политиките за децата и семейството, продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа, развитие на услуги за семейства с деца в ранна възраст и др. Заложени са и конкретни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция на употребата на наркотични вещества. В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. е въведена нова област на интервенция „Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда”. В проекта на Националната програма е отделено и специално място за спорт, култура и дейности за свободното време; насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решения и мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.


Дата на откриване: 21.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари