Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на чл. 3 от Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 от 05.06.2006 г., обн. ДВ. бр. 48 от 13.06.2006 г.

Предложеният размер на събираната такса за издаване на специално разрешително за улов на калкан във водите на Черно море в рамките на определена квота е съобразена с изискването на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (ЗОАРАКСД), съгласно който размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време, като административните разходи не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

Таксата определена в досега действащата Тарифа е пропорционална на брутотонажа на риболовните кораби. Това и малките индивидуални квоти, както и високите съпътстващи разходи правят улова на калкан икономически неизгоден, а от друга страна създават сериозни предпоставки за незаконни действия – деклариране на по-малки от реалните количества, нерегламентирани разтоварвания на уловите, неспазване правилата за първа продажба и редица други дейности, които са в разрез с правилата за отговорен риболов, от което страната ни би могла да загуби много повече, отколкото занижените такси за издаване на специално разрешително за улов на калкан.

Не трябва да пренебрегваме и факта, че уловът на калкан е разрешен само с дънни хрилни мрежи, които са пасивен риболовен уред, т.е. тяхното използване не е в пряка зависимост от мощността и капацитета на риболовния съд и въвеждането на еднаква такса за издаване на специално разрешително за улов на калкан изглежда напълно целесъобразна.

От друга страна предложеното изменение се налага и поради високия и несъбираем към настоящия момент размер на таксата за издаване на специално разрешително за улов на калкан. Анализът на досега действащата такса показва, че през 2012 година одобрените кораби за улов на калкан са 379. В последствие са издаден специални разрешителни на 311 кораба, а само 297 от тях са реализирали улови през календарната година. Докато за 2013 г. броят на одобрените риболовни кораби бе 131. И за двете години няма нито една събрана такса по действащия чл. 3 от Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 от 05.06.2006 г., обн. ДВ. бр. 48 от 13.06.2006 г

Промените, произтичащи с приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, са съгласувани с браншовите организации – Черноморски изгрев, и АПРП БГ фиш.


Дата на откриване: 23.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари