Обществени консултации

Проект на РМС за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода от 2014 - 2020 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 година посочва пътя и приоритетните области за развитие на висшето образование в България в две направления - от една страна като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля и от друга - като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите.

Стратегията очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 година. Насърчава се формулирането и изпълнението на средносрочни и дългосрочни цели и тяхната взаимовръзка. Обективната преценка на сегашната ситуация в системата на висшето образование в България показва, че само последователното приложение на избрания модел за модернизация и управление е гаранция за успех.

Стратегията е изготвена и съобразена с българските и европейски документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г., сред които са Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”,  Националната програма за реформи 2011-2015 г. на Република България (вкл. Препоръки на ЕК), Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и др. Ползвани са и документи на Болонския процес, както и разработки на Световната банка, на независими аналитични и информационни центрове, отнасящи се до състоянието и перспективите на системата на висшето образование в България. Направен е цялостен преглед на промените в структурата на приетите, обучаваните и завършващите български висши училища студенти през периода 2009-2013 г., както и SWOT-анализ на състояние на системата в момента.  Проектът на Стратегия е резултат от обществените потребности и създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование. Той беше представен за широко обществено обсъждане пред различните заинтересовани страни. Върху тази база са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в България. Очертана е и Пътна карта на предстоящите реформи. Приложен е подробен План за действие през първите три години от периода 2014-2020 година.

Стратегията за развитие на висшето образование е координирана с проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, както и със Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през новия програмен период 2014-2020 година.

Направен е цялостен анализ на състоянието на системата за висше образование, очертана е визията за развитие като са определени водещите принципи и цели. Заложени са конкретни дейности и мерки, чрез които да бъдат постигнати следните резултати:

·         подобряване на достъпа и увеличаване дела на завършилите висше образование;

·         съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование;

·         изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование;

·         стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации;

·         модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на видовете висши училища и степените на висшето образование;

·         повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им чрез нов модел на финансиране;

·         насърчаване на кариерното израстване на преподавателите във висшите училища и стимулиране на най-добрите преподаватели;

·         разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни  форми  за дистанционно обучение.

По отделни направления на образователните дейности са разработени и очертани насоки за развитие в по-далечна перспектива – до 2025 година. По-широката времева рамка позволява да се предложат обосновани и реалистични решения за преодоляване забавянето на реформите в системата на висшето образование в България – в ключови области като качеството на обучението, връзката с пазара на труда и финансирането, академичната мобилност и интернационализацията.  Целта е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.


Дата на откриване: 28.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари