Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Със законопроекта се предвижда да бъдат извършени промени в наименованието на режимите по чл. 35, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 от 8 октомври 2012 г. на Министерския съвет, е необходимо наименованията на услугите по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП да бъдат приведени в съответствие с видовете режими според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Беше идентифицирано, че характера на режимите по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП съответства на издаването на удостоверение за извършване на отделна сделка или действие по чл. 25 от ЗОАРАКСД.

Към момента чл. 45 от ЗТИП регламентира режим за придобиване на правоспособност, който изцяло се администрира от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). С предложението се предвижда придобиването на такава правоспособност да става по общите правила на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Закона за народната просвета (ЗНП), с цел ДАМТН да се освободи от несвойствените й функции да съгласува учебни планове и програми и да разрешава провеждането на курсове за правоспособност.

Проектът предвижда и промени в режимите по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП във връзка с разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, като се предвижда заявителите да посочват своя единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър вместо да представят удостоверение за актуално състояние. По този начин се намалява броя на документите, които се представят пред административния орган. Предложението е в изпълнение на Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест. Въвежда се и друго облекчение в режима по чл. 34а от ЗТИП, съгласно което в ал. 2, т. 3 от същия член отпада изискването за наличието на най-малко 5 години трудов стаж. Съществено облекчение за икономическите оператори се явява и въвеждането на алтернатива на заличаването на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност от регистъра в чл. 36а, ал. 6 от ЗТИП, като с измененията се предлага вместо да заличава лицето от регистъра, председателят на ДАМТН, съобразно предоставената от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност възможност, да може да забранява извършването на съответната дейност до отстраняване нарушаването на нормативните изисквания.

Проектът урежда изменения, посредством които ще се осъществи ефективен контрол по прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011.

На необходимите места в закона са предвидени допълнения, отразяващи терминология, възприета в актове на европейското хармонизирано право.


Дата на откриване: 6.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари