Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

С Проекта за изменение и допълнение на в Закона за закрила на детето се цели изпълнение в по-голяма степен  на политиките на българското правителство за гарантиране на по-добра защита на правата на децата в България.

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за закрила на детето има за цел да дефинира отговорностите на всички органи за закрила на детето, да прецизира и допълни отговорностите на органите на управление на специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца, на социални услуги – резидентен тип и на социални услуги за деца в общността, да конкретизира задълженията и отговорностите на лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието на детето.

Предлага се разширяване на обхвата на Националния съвет за закрила на детето с цел по-широко представителство на ангажираните със закрила на детето институции и засилване на координационните му функции. Предвижда се засилване ролята на общините не само при реализиране на политиките за закрила на детето, но и превръщането им в обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на общинско ниво.

Регламентират се нов вид социални услуги – резидентен тип, като върху дейността по настаняването в тях се въвежда съдебен контрол, с цел предотвратяване на злоупотреби с правото на децата да бъдат отглеждани в семействата си.

         Предвижда се въвеждане на по-строг контрол за спазване на утвърдените критерии и стандарти за качество на предоставяните социални услуги за деца,  разширява се обхвата на нарушенията и се повишават санкциите за неизпълнението им.

Предлага се разширяване на правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на: изграждане и поддържане на хармонизиран номер с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца; осигуряване на методическо ръководство по теми, проблеми и събития с висока обществена значимост; обвързване на неизпълнението на задължителните предписания с издаване на актове за нарушение и наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции.

В предложения Проект са разписани текстове по предложения на неправителствени организации и на социални работници, които пряко ще рефлектират в практиката по отношение осигуряване на най-добрия интерес на детето.


Дата на откриване: 16.10.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.11.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари