Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-16-869/2.08.2011 г. за изчисл. на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потребл. на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта е изготвен в изпълнение на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 65 на Министерския съвет от 05 февруари 2014 г. С проекта на наредба се въвеждат изискванията на Решение 2013/114/ЕС за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО.

Изменения са направени в Раздел IV от наредбата, където е въведена предложената от Европейската комисия методика за отчитане и изчисляване на дела на възобновяемата енергия, получена чрез термопомпи. По-специално насоките касаят определянето на начините, по които да се оценяват основните параметри като се вземат предвид разликите в климатичните условия.


Дата на откриване: 13.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари