Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

Проектът на наредбата  е разработен на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега съществуващата Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с ПМС №50/2006г., с която са въведени изискванията на  Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили.

В проекта на наредбата са отразени промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени несъществени промени в досега действащата наредба.

В проекта на Наредбата е премахнат срока за обезвреждане на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили. Това се налага от факта, че съгласно сроковете, поставени в горе цитираната Директива 96/59/ЕО, обезвреждането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили трябва да приключи до 31.12.2010 г.


Дата на откриване: 16.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 29.6.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари