Обществени консултации

Проект на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

С последния Закон за горите (обн., ДВ, бр.19 от 8 март 2011 г.) се извърши преструктуриране на горския сектор и разделение на контролно административните от стопанските функции. В последствие, в съответствие с чл. 10 от Закона за горите бе разработена нова Национална стратегия за развитието на горския сектор 2013 – 2020 г., приета на заседание на Министерски съвет от 27.11.2013 г.

Проекта на Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. e разработен в изпълнение на чл. 9, ал. (1), т. 1 от Закона за горите с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд. След неговото одобрение от Министъра на земеделието и храните, се очаква Стратегическият план да бъде мост между стратегическата визия за сектора и конкретните действия за нейното постигане. За подпомагане разработването на този документ е сформиран експертен Консултативен съвет, който включва представители на всички основни заинтересовани страни в горския сектор.

Мисията на Стратегическия план за развитие на горския сектор е да определи конкретните действия за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г., осигурявайки условия за постигане на заложената в нея Визия. Проекта на Стратегически план се основава на изготвените актуален статус и перспективи пред горския сектор, на анализа на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. и прегледа на наличните стратегически и законодателни документи на национално, европейско и международно ниво.

За постигане на заложените цели в Националната стратегия за развитието на горския сектор, проекта на Стратегически план идентифицира оперативни цели и дейности, групирани в съответствие със заложените в Стратегията стратегически цели, приоритети и мерки. В допълнение, Планът включва оценка на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните и ангажирани институции, комуникационна и медийна политика и индикатори и правила за извършване на мониторинг на изпълнението.

За обсъждане на проекта на Стратегически план ще бъдат проведени 6 регионални кръгли маси, след което ще бъдат отразени получените становища, бележки и коментари и окончателния вариант на документа ще бъде представен на възложителя за обсъждане и приемане.

След приемане на окончателен вариант на Стратегическия план от Експертен съвет на ИАГ, в гр. София ще бъде проведена национална кръгла маса за неговото представяне.


Дата на откриване: 16.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари