Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Настоящият законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест (мярка по т. 9 от приложението). С проекта се потвърждава  съответствие с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

С настоящия законопроект се транспонира и чл. 30 от Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета, който въвежда нов запис за "тежките горива" към вписване „Нефтопродукти“ в част I от приложение I на Директивата, респ. таблица 1 на Приложение № 3 към ЗООС. Мярката е включена в Решение № 635/22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест на МС.

В законопроекта са предложени и промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, за привеждане в пълно съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.


Дата на откриване: 17.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари