Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Предлаганата с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите промяна е свързана с прилагането на Постановление на Министерски съвет № 285 от 2013 г. за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр. 108 от 2013 г.). Целта на предложената промяна е да бъде отстранено съществуващо несъответствие между постановлението и Закона за горите.

В изпълнение на издаденото постановление от страна на „Северноцентрално държавно предприятие“, „Югозападно държавно предприятие“ и „Южноцентрално държавно предприятие“ по сметка на централния бюджет са внесени средства на обща стойност 15 млн. лв. Тези вноски, съгласно постановлението, следва да бъдат за сметка на формираните резерви на съответните държавни предприятия. Към датата на превеждане на средствата държавните предприятия не са формирали необходимия финансов ресурс под формата на резерви, който да покрие пълния размер на определените вноски. Основният обем свободни средства, с който разполагат държавните предприятия, е съсредоточен в целевия фонд „Инвестиции в горите”. Разходването на средства от фонда е ограничено със Закона за горите. Покриването на дължимите по постановлението вноски със средствата от фонд „Инвестиции в горите“ е в противоречие с чл. 179, ал. 2 от Закона за горите, съгласно който постъпленията в този фонд могат да бъдат използвани единствено за проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения.

  Със законопроекта се предлага промяна в разпоредбата на §11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите, като се създава нова алинея, която регламентира използването на средства от фонд „Инвестиции в горите“ за покриване на вноските, определени с ПМС № 285 от 2013 г. Предвид обстоятелството, че средствата са внесени в централния бюджет за 2013 г., предложението за промяна на Закона за горите предвижда обратна сила на разпоредбата на новата алинея.

Предложеното изменение в Закона за горите ще осигури възможност да се обосноват разходваните за изпълнение на ПМС № 285 от 2013 г. средства, с оглед отстраняване на несъответствието със законовите изисквания.

        

 


Дата на откриване: 23.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари