Обществени консултации

Проект на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси

Проектът на методика регламентира реда и начина за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите, включени в услугите по чл. 62 от ЗМДТ, както и видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по глава трета „Местни такси“, раздел I „Такса за битови отпадъци“ от Закона за местните данъци и такси.


Дата на откриване: 23.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юни 2014 г. 11:10:17 ч.
rsk-ruse

Предложения за промяна

Имайки предвид общоизвестния факт, че битовите отпадъци са резултат от жизнената дейност на хората по домовете, административните сгради, търговските звена и социалните домове, Русенска Стопанска Камара прави следните

Предложения за промяна на Проект на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси

Част 2. Глава 3
Чл. 8 (1)
2 б)аа) - „Редуцируеми отпадъци“ да отпадне, тъй като те са обявени: хартия, картон, пластмаси, метал и стъкло. Друго няма.
б) бб) Да отпадне - Защо сметосъбиращите машини и съдове ще се закупуват с кредити, че да се плащат лихви. Общината има собствени средства.
б)вв - Да отпадне - Това са функционални задължения на отдел „Екология“ към Общината и средствата са осигурени с бюджета на общината.
3 (2)
1) г) – Да отпадне – Също са функционални задължения на отдел „Екология“
вв), гг), дд) – Да отпаднат, тъй като са функционални задължения на служители от отдел „Екология“
3 - Изграждане на Центрове за привеждане на определени групи отпадъци в готовност за повторна употреба е неразумно, както и съхранението им в големи количество, което води до ненужно оскъпяване. Отпадъците следва дасе експедират до специализирани преработвателни звена, които разполагат със складова база.
3 (з) 5 – Да отпадне - Почистването на дъждовални канали и шахти е задължение на ВиК – дружествата и се плаща регулярно с такса „канал“ към ВиК
Глава 4
Чл.9 (1) 1 – „Заплати и възнаграждения...“ и 2 „Други възнаградения и плащания...“ – Да отпаднат, тъй като, който определя заплати, той да плаща възнагражденията от собствени средства
4 е), ж), з) – Да отпаднат, тъй като няма пряко отношение към събиране и депониране на битови отпадъци
5 и 6 – Да отпаднат, тъй като не са свързани с горепосочената дейност и това е записано в Чл.10 (г) „...при условие, че предоставянето на услугата е в пряка зависимост от извършването на съответния разход...“, т.е. и тук няма пряка зависимост.
Чл. 12 – Как и кой контролира план-сметката да не се включват делегирани от държавата дейности, които се финансират от държавния бюджет
Глава 5
Чл. 16 (1) – Да отпадне, тъй като няма пряка зависимост с генерирането на битови отпадъци.
Глава 6
Чл. 19 – Да получи следната редакция:
1 – Индивидуално измерено количество битови отпдъци за имоти на юридически лица;
2 – Средно статистическо количество битови отпадъци, генерирани от физически лица, определено на база общо депонирани битови отпадъци от Общината през предходната година, разделено на броя на жителите
Чл.20 (1) - Да получи следната редакция: „Размерът на такса битови отпадъци се разпределя като разходите, необходими за предоставяне на услугата по Чл. 8 (1) и (2), се разпределят пропорционално на жителите на населеното място, респективно по броя хора в домакинство
Чл.20 (2) – Да отпадне
Чл. 21, 22, 23 и 24 – Да отпаднат, тъй като с тях се въвеждат обременяващи и неизпълними бюрократични условия
Чл. 25
(3) – Да се промени така: „....при честота на сметоизвозване по заявка на собственика на имота“. Промяната е важна, защото Общитните въвеждат винаги извозване 104 пъти годишно, т.е. два пъти седмично, каквото не се прави.
Чл. 26 - Да се промени така: „....приета от Общинския съвет и обявената заявка от собственика на имота“.
Чл. 28 (1) – Да отпадне, видно от усложената процедура, предвидена в (4), която също да отпадне
Чл. 30 – Абсурдна редакция, предвид въвеждането на аритметични операции за съотношение на количества вода, която няма връзка с битовите отпадъци. Така например, през летния сезон се ползва почти двойно повече вода, но количеството битови отпадъци през лятото и зимата е почти едно и също.
Част 4
Чл. 33 – Да се промени така: „... със заповед на кмета на Общината и равнопоставено участие на представители на неправителствени организации“.