Обществени консултации

Закон за публичните предприятия

Законопроектът има за цел:

- да синхронизира, обобщи и уеднакви по подходящ начин съществуващата в множество закони, правилници, постановления, наредби и други актове с различен ранг нормативна уредба на управлението на държавното или общинско участие в търговски дружества, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от ТЗ, дружества, в които те имат еднолично или мажоритарно участие, или в които публичноправни организации имат участие.
- принципно да отграничи и очертае сферите, в които държавните предприятия ще съществуват и функционират – основно в дейности, свързани с постигане освен на икономически и на социални цели, възлагане на предоставянето на обществена услуга и такива, опериращи със значими и важни за държавата и обществото обществени ресурси - публична държавна собственост, във вид на инфраструктура и стратегически обекти.

- да доразвие нормативно реда за формиране и реализация на политиката на държавата по отношение на публичните предприятия, да създаде законова основа за провеждане на открити процедури за номиниране, обсъждане на кандидатурите и прозрачен избор на компетентни ръководства.
- да интегрира съществуващия в законодателството ред за наблюдение, анализ, контрол и отчитане на резултатите от дейността на държавните стопански субекти, както за своевременното отчитане на появата на финансови затруднения, респективно осъществяване на процедури по оздравяване, така и с оглед на прозрачността на взаимоотношенията на държавата/общините/публичноправните организации с тези стопански субекти, включително по контрол и спазване на изискванията на ЕС за непредоставяне на държавна помощ.

- да създаде нормативна уредба, която задължава публичните предприятия да прилагат в много по-голяма степен и не формално критериите за икономическо поведение, отчетност, контрол и прозрачност, разработени в документите на ЕС и ОИСР, както и подходяща част от по-високите изисквания за дейност на публичните предприятия по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

- да преодолее цикличната декапитализация на публичните дружества и да създаде условия за тяхното устойчиво развитие, планиране на инвестиционни разходи от собствени приходи и конкурентно развитие в условията на обществено доверие и контрол.


Дата на откриване: 2.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юли 2014 г. 19:09:21 ч.
stoppingby

Заглавие

Както често се случва, разковничето се крие в преходните и заключителните разпоредби. Абсолютно неприемливо е служителите в държавната администрация да получават възнаграждение за участието си бордове, комитети, комисии, работни групи и др., както се предлага в § 9 и § 10 от ПРЗ на законопроекта. Това участие е не в лично качество, а именно защото са служители в държавната администрация и представляват държавата или общината.
Т.е. излиза, че тези служители хем ще получават заплата, защото работят от 9 до 5 ч. в държавната администрация, хем още веднъж ще трябва да им се плаща и то от нашите данъци, защото са положили голямото усилие да участват в някоя комисия и то при положение, че заседанията също са от 9 от 5.

16 юли 2014 г. 21:39:36 ч.
Sierra

Да им плащаме по два пъти, за да си вършат работата??? Това е прекалено!

Държавните служители не трябва да получават отделно възнаграждение за участие в съвети, комитети, комисии, експертни и работни групи, защото това е свързано с работата, за която си взимат заплатите. Само това остава - да им плащаме допълнително за работа, която си вършат в работното време...