Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод", приета с Постановление № 91 на МС

Схемата ”Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г. Прилагането на схемата получава положителен обществен отзвук и броят на участващите в схемата нараства всяка учебна година. От 478 учебни заведения с 118 694 деца през 2010/2011 учебна година, участващи в схемата през  2013/2014 учебна година са 2 239 учебни заведения с 319 808 деца и очакваме тази тенденция да продължи. За учебната 2012/2013 година размерът на усвоените средства е 4 313 516,61 лв., като е достигната усвояемост от 98,66%. Раздадени са 1 252 тона плодове и зеленчуци. По искане на България, на база успешното усвояване на финансовите средства от ЕС, за учебната 2013/2014 година на страната ни за прилагане на схемата са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.

Основен елемент в схемата е прилагането на съпътстващи мерки в учебните заведения. Тези мерки са насочени към придобиване на знания относно производството на плодове и зеленчуци, за техните хранителни качества, и начините на употреба, относно значението на консумирането на пресни плодове и зеленчуци за човешкото здраве, както и за принципите на здравословното хранене. Те подкрепят целите на схемата за предлагане на плодове в училищата и гарантират нейната ефективност. Разработването и прилагането на някои съпътстващи мерки става на местно ниво, но се осигурява и прилагането на мерки на национално ниво, което гарантира достъп до тях на мнозинството от децата обхванати от схемата. Задължително е всички участващи учебни заведения да прилагат поне една съпътстваща мярка.

В рамките на приключилата реформа на Общата селскостопанска политика, за новия програмен период 2015 – 2020 се предвижда съпътстващите мерки да бъдат допустими за финансиране от ЕС. До сега те можеха да бъдат финансирани само с национални средства на държавите членки. Общият размер на разходите за съпътстващи мерки може да достига до 15 % от годишния размер на помощта от ЕС, предоставена на съответната държава членка. Това налага в Наредбата за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод” да бъдат определени съпътстващите мерки, които подлежат на финансиране, бенефициентите на помощта и условията и реда за нейното получаване.

Освен това се разширява обхвата на прилаганите по схемата съпътстващи мерки, като включва мерки, които дават познания на децата за селското стопанство като цяло и екологичните въпроси, както и за местните хранителни вериги и борбата с разхищението на храни. Тези промени също са отразени в наредбата. Прецизирана е и използваната терминология свързана със съпътстващите мерки, които могат да имат само информационен характер, без да включват възпитателни елементи.

Измененията и допълненията на наредбата свързани със съпътстващите мерки, са насочени към постигане на целите на схемата за изграждането на трайни навици у децата за консумация на плодове и зеленчуци и изграждането на здравословни хранителни навици. Така предложените изменения създават условия за по-ефективното прилагане на схема „Училищен плод” в България.

Наредбата е изготвена в изпълнение на приоритет „Устойчиво развитие на селското стопанство и насърчаване на дребните производители” от Икономическите и социални приоритети на Правителството, за реализация на цел „Гъвкаво използване на интервенционните механизми на Общата селскостопанска политика в съответствие с нуждите и спецификата на българското земеделие”.

Очакваните резултати от изменение и допълнението на Наредбата за  условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод” са: повишаване на информираността на децата и учениците, както и на техните родители и учители, относно принципите на пълноценното хранене, увеличаване на краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове и зеленчуци, подобряване нивото на общественото здраве и намаляване на риска от развитие на социално значими болести.


Дата на откриване: 3.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари