Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015)

Основната цел на стратегията е създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при вземането на решения на жените и мъжете в Р България, с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране на равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.

Стратегията е разработена в съответствие с Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006-2010) и с Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите (преработена). Той е  съобразен с редица поети ангажименти на България за насърчаване на равното третиране на жените и мъжете и юридически актове с голямо политическо значение

Целите, заложени в Стратегията, ще се постигнат чрез много и разнообразни дейности в различни сфери на обществения, политическия и икономическия живот с оглед на:

Постигане на равнопоставеност на половете в икономическата област;

Насърчаване на съвместяването на професионалните и семейните задължения;

Насърчаване на равнопоставеността на половете във властта и при вземането на решения във всяка една сфера на живота;

Премахване на насилието по пол и трафика на хора;

Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол;

Насърчаване на равнопоставеността на половете в политиката за добросъседство и политиките за развитие;

Равнопоставеност на половете в системата за сигурност.

Изпълнението на стратегията цели насърчаването на равния достъп на жените и мъжете до благата на обществото.

Изпълнението на Стратегията ще се осъществява чрез годишни планове. Средствата за изпълнението им ще се осигуряват чрез бюджетите на съответните инстиуции и организации.


Дата на откриване: 17.11.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.11.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари