Обществени консултации

Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България

Приемането на ръководството е в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 14 март 2014 г., и мярка 2 от Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г.
Оценката на въздействието е ключов инструмент за измерване на ефекта от въвеждане на нови регулации и осъществяване на политики.
Приемането на това актуализирано ръководство ще доведе до подобряване на процеса по извършване на оценка на въздействието и въвеждане на стандартна практика в цялата администрация.
Ръководството е предназначено основно за представителите на администрацията на централно и местно ниво, които изготвят оценки на въздействието на законодателството. Същото може да бъде ползвано за напътствия по основните насоки за извършване на оценки на въздействието в рамките на изпълнителната и законодателната власт в България, както на предложения за промени в националното или местното законодателство, така и на нерегулаторни мерки.
Специфичен приоритет в ръководството е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия (МСП-ТЕСТ).


Дата на откриване: 3.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юли 2014 г. 12:30:11 ч.
t_st59

Социални въздействия

По повод социалните въздействия, считам този текст за недостатъчно коректен - "Чл. 22. (3) Анализът на социалните въздействия включва оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и различните социални групи."

По-скоро следва да бъде - "Анализът на социалните въздействия включва и оценка на въздействието върху демографското ....."

12 юли 2014 г. 23:49:50 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?

13 юли 2014 г. 00:04:03 ч.
София Консулт

Кой кого информира?

Тъй като по необясними причини коментарът ми не се визуализира пиша отново:
В чл. 26у ал.1 се посочва, че за всички варианти на действие, ОВ трябва да дава подробности
относно задълженията за информиране на бизнеса, гражданите, централната и местна
администрация. По принцип когато говорим за задължения за информиране се има предвид задължения за информиране на администрацията от бизнеса, а не за информиране на бизнеса от администрацията. В този смисъл не би ли трябвало да отпаднат думите бизнеса и гражданите оттук. Освен това вижте и понятието местна администрация. Вероятно трябва да използвате териториална, защото така ще се включат и областните администрации, които ще бъдат изключени ако кажем местна администрация.

13 юли 2014 г. 00:04:05 ч.
София Консулт

Кой кого информира?

Тъй като по необясними причини коментарът ми не се визуализира пиша отново:
В чл. 26у ал.1 се посочва, че за всички варианти на действие, ОВ трябва да дава подробности
относно задълженията за информиране на бизнеса, гражданите, централната и местна
администрация. По принцип когато говорим за задължения за информиране се има предвид задължения за информиране на администрацията от бизнеса, а не за информиране на бизнеса от администрацията. В този смисъл не би ли трябвало да отпаднат думите бизнеса и гражданите оттук. Освен това вижте и понятието местна администрация. Вероятно трябва да използвате териториална, защото така ще се включат и областните администрации, които ще бъдат изключени ако кажем местна администрация.

13 юли 2014 г. 00:15:49 ч.
София Консулт

много е общо и няма да има никакъв ефект

Необяснимо защо в чл.26 стесняваме нещата до задължения за информиране, а в чл. 27 текстът е толкова общ.
Разберете - с тези общи записи никой няма да знае какво точно да направи.
Предлагам чл.27 да се обвърже с Наръчника към Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги, която предвижда следното:
2.3 Дефиниране на очаквани ползи и резултати
Администрацията трябва да дефинира обективно измерими ползи и резултати, които да бъдат постигнати чрез описание и анализ на работните процеси. Те могат да се отнасят до:
• намаляване на изискваните документи от заявителите
• опростяване на вътрешния процес по предоставяне на услугата
• подобряване на взаимодействието между звената в администрацията
• организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво – например в териториалните звена на съответната централна администрация
• въвеждане на по-модерни методи за служебно събиране на информация, например чрез автоматизиране на процеса
• разширяване на каналите за достъп до услугата и оптимални комбинации от тях при заявяване на услугата и получаване на готовите документи
• намаляване на таксата/цената на услугата
• увеличаване срока на валидност на издадените документи (лицензи, разрешения, регистрации и др.)
• намаляване на срока за издаване на документи
• намаляване на задълженията за информиране
• намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани обстоятелства
• премахване на услугата
• предоставяне на услугата за извършване от браншова или работодателска организация.

Предложението ми е свързано и с Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за 2014 и 2015 г. В него като специална мярка е 26 Съобразяване на
проектите на закони и на подзаконови нормативни актове с Базисния модел на комплексно
административно обслужване и измененията в АПК. Като конкретно действие се предвижда включване на отделен компонент в оценката на въздействието.
Къжете къде е това нещо? Защо не изпълнявате собствената си стратегия и план?

13 юли 2014 г. 00:15:52 ч.
София Консулт

много е общо и няма да има никакъв ефект

Необяснимо защо в чл.26 стесняваме нещата до задължения за информиране, а в чл. 27 текстът е толкова общ.
Разберете - с тези общи записи никой няма да знае какво точно да направи.
Предлагам чл.27 да се обвърже с Наръчника към Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги, която предвижда следното:
2.3 Дефиниране на очаквани ползи и резултати
Администрацията трябва да дефинира обективно измерими ползи и резултати, които да бъдат постигнати чрез описание и анализ на работните процеси. Те могат да се отнасят до:
• намаляване на изискваните документи от заявителите
• опростяване на вътрешния процес по предоставяне на услугата
• подобряване на взаимодействието между звената в администрацията
• организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво – например в териториалните звена на съответната централна администрация
• въвеждане на по-модерни методи за служебно събиране на информация, например чрез автоматизиране на процеса
• разширяване на каналите за достъп до услугата и оптимални комбинации от тях при заявяване на услугата и получаване на готовите документи
• намаляване на таксата/цената на услугата
• увеличаване срока на валидност на издадените документи (лицензи, разрешения, регистрации и др.)
• намаляване на срока за издаване на документи
• намаляване на задълженията за информиране
• намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани обстоятелства
• премахване на услугата
• предоставяне на услугата за извършване от браншова или работодателска организация.

Предложението ми е свързано и с Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за 2014 и 2015 г. В него като специална мярка е 26 Съобразяване на
проектите на закони и на подзаконови нормативни актове с Базисния модел на комплексно
административно обслужване и измененията в АПК. Като конкретно действие се предвижда включване на отделен компонент в оценката на въздействието.
Къжете къде е това нещо? Защо не изпълнявате собствената си стратегия и план?

16 юли 2014 г. 17:55:57 ч.
advtonydimov

РЯДЪК ПРИМЕР ЗА СМАРТ РЕГУЛИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Ние от Центъра за оценка на въздействието на законодателството можем да си позволим да кажем, че новото Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България, 2014 г. е един от редките примери на акт, провеждащ интегрирано, обхватно и пълно политиката на смарт регулирането от ЕС в България просто защото изследваме тази материя от повече от 7 години.
Ръководството е едновременно умно, новаторско и супер актуално.
1. Умно – защото съумява да вземе най-доброто от британския модел и европейския подход, да го адаптира към българската среда и да го предаде в най-подходящите езикови форми. Така например вместо в него да се говори за политически избори (от англ. policy choices), опции на политики (от англ. policy options) и политически предложения (от англ. policy proposals) се употребяват изрази като възможности за действие, варианти на действие и предложения за актове.
2. Новаторско – защото за първи път в българската правна действителност и нормотворчество провежда нови подходи на мислене и законодателстване като този на вземането на решения, базирано на доказателства, налагането на обществените консултации като задължителен източник на информация преди вземането на решения, идеята за пропорционалност на обхвата и задълбочеността на анализа при оценката на въздействието, последващия мониторинг и оценяване на законодателството след определен период на негово действие и други.
3. Супер актуално – защото в деня, в който на портала за обществени консултации на МС беше обявено за обсъждане ръководството, пристигна новината, че ЕК също стартира обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието, която ще продължи до края на м. септември: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_en.htm.
Ръководството за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България, 2014 заслужава адмирации и трябва по-скоро да стана част от българското законодателство, която задължава властимащите преди да вземат каквото и да е решение по регулиране да доказват по прозрачен и обоснован начин пред обществото, че ползите от тях са повече от загубите и че чрез тях по оптимален начин се постига разрешаване на съответните проблеми в обществото.

Екип на Центъра за оценка на въздействието на законодателството.