Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Нормите за преподавателска работа представляват броя на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда.

С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (обн, ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 2010 г., бр. 17 от 2012 г.) се предлага намаление на минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите в V-XII клас, преподаващи предметите от културно-образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия”, от 720 учебни часа на 684 учебни часа годишно.


Дата на откриване: 4.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:48:04 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?