Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на средното образование за 2014 г.

С проекта на Постановление се предоставят допълнителни средства по бюджетните взаимоотношения на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национални програми за развитие на средното образование, за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Средствата се предоставят за дейности по:

-          Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул Рационализация на мрежата от професионалните училища“ и модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“;

-          Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“;

-          Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“.

С проекта на Постановление се извършва изменение на ПМС № 88/17.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., с което се утвърдиха допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование.


Дата на откриване: 4.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:46:37 ч.
komentator.bg

Какво точно да обсъждаме като липсва проект на акт и доклад

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?