Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

В приетия с Решение на Министерски съвет № 90 от 17 февруари 2014 г.  Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, е  заложена мярка № 22, в която се предвижда да се конкретизира чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА. Целта е да се уточнят изчерпателно условията, при които общините могат да въвеждат и администрират регулаторни режими. Мярката е насочена към въвеждане на ясни правила за условията, при които общините въвеждат режими и ограничаване на възможностите за въвеждане на режими, които нямат законово основание.

Мярката е предложена от Хасковска търговско-промишлена палата и Икономически и социален съвет, с мотива, че в редица общини се издават незаконосъобразни актове от страна на ОбС, които засягат и ограничават стопанската дейност.

Издаването на незаконосъобразни нормативни актове от страна на органите на местното самоуправление често се дължи на недобро познаване на законодателството в Република България. Направеният преглед на нормативната уредба в тази сфера, показва, че принципите и целите на регулирането, залегнали в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) в нужната степен съответстват на целите на мярка № 22 от Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Във връзка с гореизложеното и с оглед постигане целта на мярката, е подготвен настоящия Законопроект за допълнение на ЗМСМА, в който се предвижда да бъде направено допълнение на текста на чл. 21, ал. 1, т. 13, което да препраща към ЗОАРАКСД.


Дата на откриване: 10.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари