Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.

На заседание на Съвета на министрите по земеделие на ЕС, проведено на 24 и 25 юни 2013 г. в Люксембург, беше постигнато споразумение по параметрите на реформата на Общата селскостопанска политика за периода от 2014 г. до 2020 г. В резултат на това беше приет Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета. Този базов нормативен акт дава възможност на държавите членки да вземат национални решения по определени параметри на схемите за директни плащания. България е задължена в срок до 1 август 2014г. да нотифицира до Европейската комисия решенията, които е взела. Гореизложеното налага основните политически решения за бъдещото прилагане на директните плащания да бъдат одобрени от Министерския съвет.

             Министерството на земеделието и храните изготви анализи въз основа на нормативните параметри, заложени в законодателството на Европейския съюз и разработи възможните варианти за прилагане на схемите, със съответната обосновка към всеки един от тях. На базата на тези анализи беше проведено широко обществено обсъждане на предложените решения за прилагане на схемите за директно подпомагане, в което взеха участие всички заинтересовани страни (представители на браншовите организации, на земеделската наука и на заинтересованите ведомства).

             Очакваните резултати от изпълнението на решенията, включени в проекта на Концепцията на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г., са за успешно прилагане на схемите за директно подпомагане, което ще доведе до гарантиране на доходите на земеделските стопани и повишаване на конкурентоспособността на техните стопанства чрез оптимално използване на средствата от ЕС.


Дата на откриване: 15.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари