Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С настоящото предложение за  изменение и допълнение на Закона за водите се:

1.Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020г.;

2.Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия  по открита процедура по нарушение №2009/2256;

3.Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;

4. Отменят се някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;

5. Ускорява се процесът по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

6.Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;

7.Осигурява се намаляване на хидроморфологичните изменения на речните легла, като се ограничава изземване на наносни отложения. Изземване е разрешено само при необходимост от поддържане проводимостта на реките и защита от вредното въздействие на водите;

8. Въвеждат се нови забрани за заустване на отпадъчни води в някои от зоните за защита на водите, в комплексни и значими язовири, в напоителни и отводнителни канали и в сухи дерета, като целта е опазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води.

9.Във връзка с обществената значимост на въпросите, свързани с контрола на техническото състояние на хидротехническите съоръжения на територията на страната се въвежда единен национален контролен орган, по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.


Дата на откриване: 15.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2014 г. 22:35:10 ч.
komentator.bg

Защо предлагате за съгласуване проектозакон, който няма да види бял свят?

Както е известно законопроектите, внесени в един парламент не се разглеждат от новото Народно събрание.
Моля да отговорите защо сега се предлага този законопроект? Не можете ли да съобразите, че след 1.8. няма да има заседания на това правителство и до октомври няма да има парламент?
Защо го правите?
http://komentator.bg/