Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2012 г.

Във връзка с постъпили сигнали за противоречива практика по отношение на измерване на отстоянията, контролируемост и непрозрачност на действията на правоспособните лица и възможността за недобросъвестна конкуренция между лицата, които прилагат Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта предлагаме да се направят изменения в Наредбата. Те са свързани с прецизиране на текстове от наредбата, отнасящи се за идентифициране на главния вход на обектите за хазарт и на входовете на намиращи се в близост училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, и тяхното обвързване с разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подзаконовата нормативна уредба за неговото прилагане, както и с прецизиране на използваните в наредбата термини.


Дата на откриване: 18.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2014 г. 22:19:04 ч.
komentator.bg

Още една наредба, която може да бъде отменена

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад -- http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?