Обществени консултации

Проекти на наредби, разработени на основание на чл. 5, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за ограничаване изменението на климата

Проект на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата (Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г.) и чл.131л, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г.).

С наредбата се регламентират редът и начинът за организиране, включително извършване и докладване, на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества (ВВ) в атмосферния въздух за изпълнение на ангажиментите на Република България за докладванията по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и на емисиите на парникови газове (ПГ) по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото по РКОНИК.

Целта на наредбата е определяне на компетентни органи и техните задължения в процеса на извършване на националните инвентаризации на емисиите на ВВ и ПГ в атмосферата, включващо набиране и обработване на информация за изчисляване на емисиите на ВВ и ПГ, осигуряване и контрол на качеството на данните, документиране и архивиране на данните и участие в международни проверки на „Националната система за инвентаризации на емисии“, както и самото докладване на инвентаризациите в изпълнение на ангажиментите на страната по КТЗВДР, РКОНИК и Протокола от Киото по РКОНИК.

Проект на Наредба за реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).

С наредбата се определят реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на документите, които се представят за откриване на партида и извършване на трансакция, в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ЗОИК и с Регламент (ЕС) №389/2013 г. на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС , съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета.

Проект на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).

С наредбата се определят реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии.

Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на мониторинга на емисиите на парникови газове в съответствие със Закона за ограничаване на изменението на климата и с Регламент (ЕС) №601/2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвет.

Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 2 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).

С наредбата се определят условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници.

Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на докладване на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации и авиационните оператори в съответствие със Закона за ограничаване на изменението на климата и с Регламент (ЕС) № 600/2012 г. относно проверка на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометрите и относно акредитацията на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и Съвета.

 


Дата на откриване: 31.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари