Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5).

При определяне на размера на всички такси е използван разходоориентиран модел.  С цел избягване на допълнително финансово натоварване за железопътните превозвачи, с проекта на Тарифа № 5 се намаляват някои от събираните досега такси.

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет не се транспонират европейски норми в българския закон, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с европейското право.

Причините за промените в Тарифата са:

Съгласно последните изменения на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), които са в резултат на транспониране на европейски изисквания, се въвежда издаването на редица нови сертификати, разрешения, регистрации и документи, които подробно са посочени по-нататък, при което има значително увеличаване в разходите и на обема  извършвана работа в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”. Въвеждането и диференцирането на таксите за издаване на различни сертификати на лица, отговорни за поддръжка на типовете превозни средства и др. подобни е в резултат на извършваната различна работа от администрацията в процеса на оценка на заявленията на кандидатите.

Втората основна причина за промените е свързана с това, че към момента в Тарифата № 5 съществуват текстове, които не са актуални и не кореспондират с последните изменения на ЗЖТ. В Тарифата са налични такси за услуги, за които нормативното основание в ЗЖТ е отменено или променено. Отпадането на такси или промяната в размера на някои, е наложително и поради вече извършеното оптимизиране в процеса на оценка на исканията, подадени от заявителите и има за цел намаляване на административната тежест и създаване на благоприятни условия за развитие на железопътния сектор.

 

Лице за контакти: г-н Даниел Неделков, главен секретар на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, тел.: 9409 575, факс: 987 67 69, e-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 4.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари