Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Предложеният законопроект предвижда няколко основни групи изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), а именно:

1.      Промени в изпълнителното производство.

2.      Промени в част седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз“, свързани с необходимостта от въвеждането във вътрешното ни законодателство на три регламента на Европейския съюз.

3.      Промени в производството за поставяне под запрещение.

 


Дата на откриване: 4.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2014 г. 10:31:11 ч.
Gedim

Предложение за промяна в чл. 310, ал. 1, т. 1 от ГПК

Предлагам чл. 310, ал. 1, т. 1 от ГПК, да се измени по следния начин:
„1. за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението и лихвите върху него, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;“
Мотиви:
Съгласно чл. 310, ал. 2 от ГПК при обективно съединяване на иск, предвиден в чл. 310, ал. 1 от ГПК, с иск, който подлежи на разглеждане по общия исков ред, не се допуска бързо производство. Така формирана разпоредбата, преклудира възможността за водене на бързо производство, при наличие на предявена претенция за лихва при обективно съединени искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, тъй като претенцията за лихва е акцесорен иск и не попада в обхвата на разпоредбите на чл. 310, ал. 1 от ГПК. Исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, по съществото си са трудови искове и следва да бъдат разглеждани именно по реда на бързото производство, дори и при наличието на акцесорен иск за лихва върху претендираното обезщетение.

06 август 2014 г. 13:26:07 ч.
bapid

Становище на БАЛИЗ относно проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения ( БАЛИЗ ) подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на ГПК относно Глава двадесет и осем - "Поставяне под запрещение", като първа крачка за изпълнение на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Приветстваме предлагането на конкретни подкрепящи мерки, така че да се гарантира пълното признаване на правоспособността и дееспособността на хората с увреждания във всички житейски сфери.

06 август 2014 г. 15:08:38 ч.
grluf

Предлагам § 115 и § 116 от ЗИД на ЗСВ да бъдат преместени в проекта на ЗИД на ГПК

Предлагам § 115 и § 116 от ЗИД на ЗСВ да бъдат преместени в проекта на ЗИД на ГПК, защото в един и същ период тече срокът за обсъждане на промените в ГПК, а цитираните параграфи касаят материя именно от ГПК. Погрешна правна техника е при наличието на проект на ЗИД на ГПК, промени в него да се правят чрез ПЗР на ЗИД на ЗСВ.