Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и Тарифата за таксите в системата на МОСВ

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

Промените в Наредбата произтичат от задължението на страната за транспониране на 24 делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІІ и ІV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. С промените се добавят нови вписвания към Приложения № 2 и 3 на Наредбата за освобождаване от въведените ограничения за употреба на опасни вещества (олово, шествалентен хром, живак и кадмий) в определени материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване. Промените се правят поради отсъствие на подходящи заместители в тези материали и компоненти, в условията на адекватен контрол на рисковете за човешкото здраве и околната среда.

Изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, се прави във връзка с:

- отпадане на издаването на доброволни комплексни разрешителни (КР) със Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС). Със същия ЗИД на ЗООС са променени основанията за провеждане на процедури за преразглеждане, изменение и актуализиране на КР, както и поредният номер на алинеята, която съдържа съответните разпоредби – от ал. 3 на ал. 2;

- изискванията на Регламент (ЕС) № 782/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, относно екомаркировката на ЕС. Приложение III регламентира начина на определяне на таксите, които държавите-членки следва да събират при процедурите за присъждане на екомаркировката на ЕС.

- влизане в сила на  Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) (обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г. в сила от 11.03.2014 г. ), както и с подготвените проекти на наредби по чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОИК, което налага актуализиране на терминологията и прецизиране на разпоредбите по отношение на таксите, събирани, относно издаването на разрешителни за емисии на парникови газове, на операторите на инсталации и относно вписването в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, за отчитане издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове.


Дата на откриване: 8.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 21.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари