Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси

С постановлението се възстановяват статутът, функциите и дейността на Школата по публични финанси като част от структурата на Министерството на финансите. Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на МФ за 2014 г.,  като средствата са предназначени да обезпечат дейността на Школата.


Дата на откриване: 12.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2014 г. 21:09:24 ч.
komentator.bg

Така не се правят обществени консултации

Към проекта липсват мотиви или доклад. Как тогава да разберем защо се предлага създаване на нова администрация? Моля публикувайте доклада, ако искате да има истински диалог, а не пародия.

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад -- http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".

18 август 2014 г. 21:14:20 ч.
komentator.bg

Защо се предлага проект, който е в пълно противоречие със стратегията на правителството до 2020

http://komentator.bg/sazdavat-tihomalkom-zakrita-predi-dva-mesetsa-shkola/#comment-2810
Стефанов казва:
18.08.2014 в 21:03
Много сте сладки в желанието да представите нещата на по-достъпен език, но вероятно малко факти са нужни за да е ясна цялата картина.
Значи през януари се прие Работим за Вас, Стратегията за реформа на администрацията до 2020 г.
Там пише:
стр.67 Ще се осъществи реформа на всички обучителни институции в
администрацията, като целта е да се постигне единно управление на обучението на
държавните служители. Необходимо е да се премахне дублирането на обучителни
курсове, както и да се повиши ефективността на използването на бюджетни средства,
чрез провеждането на целенасочена политика за подобряване и централизиране на
обученията в администрацията.
По-долу като главен приоритет е изведено, че тази цел ще бъде постигната с изпълнението на следните основни дейности:
Извършване на реформа на обучителните институти в страната.
В изпълнение на този главен приоритет през месец юни Школата по публични финанси се вля в Института по публична администрация. Трите бройки са това.Целта и ползите от това действие са безспорни. Така ИПА става наистина силен и разпознаваем обучителен институт.
Какво правим сега:
Отново връщаме трите бройки от ИПА и отново правим Школа по публични финанси. Какво ли се е случило? НяКой е отишъл при Порожанов и му е казал – виж искам да съм началник на двама души и Школата да си е наша, как тъй ще ни я вземат.

Въпросът ни е следният:
Господин министър, отговорете защо предлагате приемане на акт, който е в пълно противоречие със стратегическите документи на правителството? Известно ли Ви е, че това не е стратегия на предишното правителство, а българска стратегия върху която е стъпила новата оперативна програма. Стратегията е представена в Брюксел и е оценена много високо. Моля за отговор, защо не спазване решенията на Министерския съвет?

19 август 2014 г. 14:30:06 ч.
Ivanasen

Дали съдебните органи ще го отменят?

Ами ако влезе за заседание на МС преди да е изтекъл срокът за консултации (25 август)? Дали ще се отмени от заинтересовани?

19 август 2014 г. 14:38:18 ч.
Ivanasen

Правителство

Нали служебното правителството щеше да е "гражданско" и щеше да се вслушва в гражданското общество и да обсъжда внимателно предложенията за промяна? Защо се налага? Къде са мотивите? Трябва да започнете да отговаряте на коментарите тук!

19 август 2014 г. 14:51:03 ч.
Ivanasen

От къде ще вземете доказателства по точка 2 и точка 7, ако не отговаряте?

Устройствен правилник на МС:

Въпросите за разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от съответния главен секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, за Министерството на вътрешните работи - от директора на дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност", а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и:
1. писмен доклад, подписан от вносителя, съдържащ:
1. целите, които се поставят с предложения акт, и тяхното съответствие с приоритетите и целите в приетите от правителството програма за управление на страната и/или други стратегически документи;
2. причините, които налагат приемането на акта, в т. ч. мярката по правителствената програма и/или стратегическия документ, в изпълнение на която той се предлага;
3. правното основание, на което въпросът се внася за разглеждане от Министерския съвет;
4. очакваните резултати от прилагането на акта, ако бъде приет, и тяхното съответствие с резултатите, предвидени за съответната мярка в правителствената програма и/или стратегическия документ;
5. причините, поради които не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право;
7. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) дали е проведено публично обсъждане по предложения акт, както и резултатите от него.

19 август 2014 г. 21:00:59 ч.
komentator.bg

Приемането на постановлението без съгласуване от Съвета за административната реформа е незаконосъобр

Уважаеми господин Порожанов,
Представяме на Вашето внимание още един коментар, постъпил на коментатор.бг
http://komentator.bg/sazdavat-tihomalkom-zakrita-predi-dva-mesetsa-shkola/
Л. Иванова казва:
19.08.2014 в 7:48
"От чисто правна гледна точка в материалите, които сте публикували не са налице основания за разглеждане на този проект.
В такива случаи приложим е Закона за администрацията. § 16., ал.1 предвижда че общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36 – 38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.
В ал.2 се допуска, че Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.
В случая става дума за прехвърляне на три щатни бройки от Министерския съвет като първостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. Следователно наличието на съгласуване от страна на Съвета за реформа е задължителна предпоставка за стартиране на процеса. От представените материали не личи да е направено подобно съгласуване, а предполагам че в момента съвета въобще и не работи."

Моля да ни отговорите направено ли е съгласуване със Съвета за административната реформа и ако да кога е проведено заседанието? Ако не - защо внасяте за приемане акт, който не е съгласуван в съответствие с изискването на Закона за администрацията?