Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с ПМС № 107 от 2003 г.

 
     
     Подготвените изменения и допълнения в НУРИПДНР отразяват направените промени в Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г.) по отношение на регистрационния режим за осъществяване на посредническата дейност и предоставянето на посреднически услуги по заетостта. 
     Основните промени в Наредбата включват: разширяване обхвата на лицата, които могат да осъществяват посредническа дейност като се включват лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България; въвеждане на безсрочно действие на регистрацията за извършване на посредническа дейност; регламентиране случаите на прехвърляне правата по регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, както и на условията и реда за отразяване на настъпилите промени в случаите на  вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма на лицето, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване; облекчаване на режима за регистрация на лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, като отпада изискването при кандидатстване за регистрация лицата да представят свидетелство за съдимост и проект на посреднически договор между посредника и търсещото работа лице; регламентиране на условията и реда за регистрация на лицата, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България;отмяна на изискването към Агенцията по заетостта за водене на регистър за сключените посреднически договори с чужд работодател/корабопритежател и въвеждане на изискването за водене на регистър с информация за лицата, които са уведомили че временно или еднократно ще предоставят посреднически услуги по заетостта на територията на Република България; регламентиране на реда за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта на територията на Република България - създава се Глава втора „а”, в която се въвежда образец на писмено уведомление до министъра на труда и социалната политика, регламентира се неговото съдържание и прилаганите документи към него; прецизиране на задълженията на посредника при реклама и публикуване на обяви за работа; изискванията за вида и съдържанието на водените от него регистри; задълженията при сключване на посреднически договори с чужд работодател/корабопритежател и съхраняваните към тях документи и информация;  допълване на нарушенията, при констатирането на които регистрацията на  посредническата дейност се прекратява; отмяна на изискването за регистрация на посредническите договори, сключени с чужд работодател/корабопритежател.
     Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са: привеждане на националното законодателство в съответствие със законодателството на ЕС, като се регламентира дейността за предоставяне на посреднически услуги по заетостта в съответствие с чл. 11 и чл. 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар; подобряване на бизнес средата и намаляване на регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса, като се намаляват финансовите разходи и времето необходимо за издаване и представяне на документи за регистрация, отпада таксата за регистрация на посредническите договори в размер на 120 лв.; подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодатели и търсещи работа лица; повишаване ефективността на контролната дейност, извършвана от ИА “ГИТ”, подобряване на взаимодействието между институциите за гарантиране правата и интересите на българските граждани, както и за предотвратяване на  случаите на злоупотреби и измами и др.
 


Дата на откриване: 18.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари