Обществени консултации

Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка на проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Проектът на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) е разработен в съответствие с чл. 28 от Рамковата директива за отпадъците и чл. 49 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Планът съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в Република България, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване подготовката за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите на ЗУО.

Националният план за управление на отпадъците попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).

Предвид изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) планът е предмет и на оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО.

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.

Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка.

Анализите, направени за разработване на Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. може да намерите тук


Дата на откриване: 22.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари