Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2014

С чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в рамките на създадения резерв по централния бюджет за икономически растеж и заетост беше утвърдено разпределение на средства в размер до 500 000 хил. лв., които да бъдат разходвани за Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С ПМС 19 от 2014 г. бяха предоставени средства в размер на 499 345 хил. лева за изпълнение на проекти/програми с регионално и национално значение, отговарящи на изискванията, определени в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
За проекти и обекти на общините са одобрени 289 087 хил. лева, разпределени съгласно Приложение 1 към ПМС 19. Средствата са за 368 проекта в 173 общини.
Kъм 15 август 2014 г. общо усвоените от общините средства по Публичната инвестиционна програма са в размер на 70 518 859 лева. В общините се работи по 317 проекта, като 43 от тях са напълно завършени. Към момента няма прекратени проекти.
Общата стойност по сключените 317 договора към 18 август 2014 е 229 657 661 лева.
Съгласно ПМС № 19 от 07.02. 2014 г. са одобрени допълнителни средства за проекти и обекти на министерствата и ведомствата по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в размер на 210.3 млн. лева.
Към 15.08.2014 г. са завършени и разплатени 9 обекта, които са на Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 14.5 млн. лева.
От всички министерства, които изпълняват проекти по Публичната инвестиционна програма към 15.08.2014 г. са сключени договори за обекти и проекти на обща стойност 95.5 млн. лв.
С разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ПМС № 19/07.02.2014 г. е определен краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства – до 10 юни 2014 г., когато следва да се представи на Междуведомствения съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проекти. Разпоредителите с бюджет по чл. 1, ал. 2 от ПМС 19/07.02.2014 г. са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след 10.06.2014 г., като този процес продължава и към момента. Доколкото постановлението е прието на основание чл. 1, ал. 5, т.1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., то и финансирането на изпълнението на договори по проекти/програми с бюджетни средства може да се извърши само до края на текущата година.
С цел спазване на разпоредбите на ПМС № 19/07.02.2014 г. и ПМС № 4/16.01.2014 г. и в изпълнение на решение на Междуведомственият съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма, предлагам:
1. Да  се  прекрати финансирането на определени проекти/програми, за които няма сключен договор с изпълнител до 15 септември 2014 г.
2. Във връзка с промяната на срока би следвало да отпадне възможността за пренасочване на освободения финансов ресурс, регламентирана с ал.2 и ал. 3 от чл. 2 на ПМС № 19/07.02.2014 г.  
 


Дата на откриване: 22.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари