Обществени консултации

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (работен вариант)

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба. Това са:

  1. По-висока и по-качествена заетост.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
  3. Модернизиране на публичните политики.

Първият стълб съсредоточава усилията на ОП РЧР върху постигането на по-висока и по-качествена заетост. Осигуряването на по-висока и по-качествена заетост може да стане факт чрез прилагане на мерки в рамките на четири взаимосвързани направления: (1) повишаване на икономическата активност и едновременно с това – подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила; (2) осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност; (3) подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството сред търсещи работа лица; (4) подпомагане на доброволната транснационална мобилност на работната сила чрез модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни.

Вторият стълб е свързан с необходимостта от постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване, на които са изложени българските граждани. Хората с увреждания са една от групите, за които стратегията на ОП РЧР в частта й за подкрепата за политиките за активно включване отделя най-сериозно внимание. Другата такава приоритетна група безспорно са децата, която в много голяма степен е застрашена от риск от бедност и социално изключване, като най-често това са децата в домакинства с ниски доходи, децата с увреждания, децата, лишени от родителски грижи, децата, живеещи в лоши жилищни условия и др. В ОП РЧР деинституционализацията на грижите за деца е едно от най-важните направления за финансиране. В контекста на деинституционализацията, стратегията на ОП РЧР предвижда и целева подкрепа на замяната на институционалния модел на грижа за възрастните и хората с увреждания с услуги в общността.

Друг от важните елементи на стратегията на ОП РЧР е интегрирането на най-маргинализираните общности в обществения живот. Сред тях с приоритет са действията за интегриране на ромите, имайки предвид неблагоприятните социално-икономически  условия на живот на по-голямата част от представителите на този етнос.

Третият стълб е модернизирането на публичните политики в сферата на социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминация. ОП РЧР ще продължи инвестициите в капацитета на институциите, в т.ч. социалното включване, здравеопазването, равни възможности и недискриминация.


Дата на откриване: 27.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.9.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2014 г. 21:28:50 ч.
iliyan2011

становище

Уважаеми госпожи и господа,
приложено ви изпращам по електронна поща становище на сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" относно проекта на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (работен вариант).

С уважение,
Илиян Пламенов
Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" - гр. София