Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2014 година

С проекта на Постановление се предвижда да се предостави от централния бюджет допълнителен трансфер в размер 8.0 млн. лв. по бюджета на Столична община за 2014 г. за съфинансиране продължението на Линия 2 на Софийското метро от метростанция  „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“. С писма от кмета на Столична община, е постъпило искане за  допълнителни средства в размер на 15.0 млн. лв. за финансиране изграждането на участъка на Софийското метро, като е предоставена следната информация за състоянието на инвестицията:
Финансови параметри на предстоящата инвестиция и източници за финансиране
Обща стойност на инвестицията – 42.5 млн. лв., договорите с изпълнителите на строителство и за строителен надзор са подписани. Постигната тръжна цена от 17 млн. евро на 1 км готово метро, при стойност в другите европейски страни в границите между 60 и 120 млн. евро. Обектът е включен в приетата от общинския съвет инвестиционна програма на общината за 2014 г. с 5.0 млн. лв. Поради ограничени собствени приходи и финансиране с приоритет на разходи, осигуряващи нормалното функциониране на града, за продължаване изграждането на метрото в описания по-горе участък не е възможно да се разчете необходимия финансов ресурс в пълен размер, независимо от неговата потребност. Столична община осигурява със собствени приходи за 2014 г. местното съфинансиране по ОП „Транспорт” на два лота от Етап ІІІ от проекта за разширение на метрото, участъци бул. „Цариградско шосе” – Летище София и жк Младост І – Бизнеспарк жк Младост ІV – 8.6 млн. лв., както и погасяване на заем от ЕИБ, ползван за изграждане на метроучастъците от етап ІІ и заем от ЯБМС, ползван  за финансиране на разширението на софийското метро в участъка от МС 7 до МС 9 – 25.8 млн. лв.
Изпълнението на проекта е стартирано в началото на месец август 2014 г., като Столична община е превела от собствени приходи аванс на изпълнителя в размер на 4.2 млн. лв.
Изграждането на метрото е проект с изключителна обществена, транспортна, социална и екологична значимост и осигуряването на целеви средства от централния бюджет ще даде възможност за своевременното финансиране на проекта  и реализирането на тази важна инвестиция, като и Столична община ще допълва финансирането от собствени приходи съобразно възможностите си.
Дължина на новата метролиния
През 2012 г. Столична община е пуснала в експлоатация финансирания от ОП „Транспорт” участък на Линия 2 „Обеля – Надлез –„Надежда”- бул. „Черни връх” до метростанция 11 „Джеймс Баучер” в кв. Лозенец. Поради ограничения финансов ресурс не е включено изграждането на  метростанция 12 на линията, разположена в кв. „Хладилника“. Общата дължина на изграждания участък е 1300 м подземен участък с 1 подземна метростанция. Ще се извърши и реконструкция на прилежаща инженерна инфраструктура. Предвид ключовото й местоположение, тя е сериозен фактор за намаляване трафика в прилежащите квартали, разположени около нея, както и по отношение на всички южни квартали. Новият участък ще бъде удобно транспортно решение и ще се ползва от немалък брой хора, тъй като в този район към настоящия момент има изградени около 90 жилищни кооперации като се очаква и разширение на жилищното строителство в южна посока. Местоположението на станцията ще обслужва и пътуващите с изградения довеждащ транспорт от южните квартали, в подножието на Витоша. При завършване и въвеждане в експлоатация, пътникопотокът ще се увеличи с 30 000 пътника.
Времеви интервал за изграждането на новия метроучастък
Съгласно сключения договор срокът за изпълнение на участъка е 22 месеца от началото на строителството. Предвид извършването на редица реконструкции и сезонни ремонти по основни булеварди в южната част на града и свързаните с това усложнения с трафика, общината е взела решение срокът за започване да бъде отложен за месец август 2014 г.
Етап на процедурата по провеждане на обществената поръчка
Подписани договори с Изпълнител и Инженер-консултант.
Рискове за изпълнение на инвестицията и мерки за тяхното преодоляване
Посочва се, че Столична община и „Метрополитен“ЕАД са създали необходимата организация за безпроблемно започване и изпълнение на строителството. Има сключени договори, решение на ОВОС и съгласувани проекти за изпълнение на участъка, издадено е Разрешение за строеж. Има разработени и съгласувани График за изпълнение на строителството и Проект за временна организация на движението.

В съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., допълнителните средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.


Дата на откриване: 28.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари