Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за водите се:

1. Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.;
2. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256;
3. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;
4. Отменят някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;
5. Ускорява процеса по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
6. Въвеждат разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води.


Дата на откриване: 3.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари