Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Предложението за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол цели въвеждане изискванията на Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол (OB L 218 от 2013 г.).

Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол се изменя във връзка с Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.), която на 20 август 2013 г. влезе в сила за Република България (ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.). МТК от 2006 г. определя морски трудови стандарти за всички морски лица, независимо от тяхното гражданство и от знамето на кораба, на който са наети. МТК от 2006 г. съдържа разпоредби за правоприлагане, определящи отговорностите на държавите, които имат задължения да упражняват държавен пристанищен контрол. С оглед да се защити безопасността и да се избегне нарушаване на конкуренцията, държавите - членки на Европейския съюз следва да имат право да проверяват спазването на разпоредбите на МТК от 2006 г. от всички кораби, които акостират в техните пристанища и места за заставане на котва, независимо от държавата, под чието знаме плават.

            При извършването на държавен пристанищен контрол в съответствие с Директива 2009/16/ЕО държавите – членки на Европейския съюз следва да се съобразяват с разпоредбите на МТК от 2006 г., съгласно които морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на морските трудови норми се признават като доказателство prima facie за спазването на изискванията на МТК от 2006 г. Правото на Европейския съюз следва също да отразява процедурите, определени в МТК от 2006 г., по отношение на разглеждането на подадени на сушата жалби във връзка с въпросите от обхвата на МТК от 2006 г.

            Във връзка с гореизложеното промените в наредбата предвиждат:

1. Изменение на чл. 4 от Наредбата във връзка с въвеждане изискванията на изменения чл. 3, параграф 3 от Директива 2009/16/ЕО. Предложението регламентира случаите на по-задълбочена проверка съгласно процедурите, установени с Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол;

2. Изменение на чл. 16, ал. 8 от Наредбата във връзка с въвеждане изискванията на чл. 17 от Директива 2009/16/ЕО. Предложението регламентира правото на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да предостави на генералния директор на Международното бюро по труда копие от доклада на инспектора по ДПК, извършил проверката, заедно с всички отговори на компетентните власти на администрацията на знамето, получени в рамките на предвидения срок;

3. Изменение на чл. 25 от Наредбата с цел прецизиране на терминологията използвана в чл. 18а от Директива 2013/38/ЕС;

4. Създаване на § 1а, 1б в Допълнителните разпоредби на Наредбата и създаване на Допълнителна разпоредба в Наредбата за изменение и допълнение с цел въвеждане изискванията на изменения чл. 2 и допълнен чл. 3 от Директива 2009/16/ЕО и чл. 2 от Директива 2013/38/ЕС; Предложението е свързано с:

4.1. позоваванията на всички конвенции, международни кодекси и резолюции в актуалните им версии, и

4.2. това, че мерките, приети за прилагане на Директива 2013/38/ЕС, не водят до понижаване на общото равнище на закрила на морските лица, произтичащо от социалното право на Европейския съюз в областите, към които се прилага директивата, в сравнение с положението, което вече е установено във всяка държава-членка на Европейския съюз;

5. Изменение на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, Част II, точка 2Б на Наредбата с цел въвеждане изискванията на измененото Приложение I, част II, точка 2Б на Директива 2009/16/ЕО. Предложението регламентира изменение на непредвидените фактори;

6. Изменение на Приложение № 10 към чл. 22, ал. 3 на Наредбата с цел въвеждане изискванията на изменението на Приложение Х, точка 3.10 на Директива 2009/16/ЕО. Предложението регламентира допълнение на областите, попадащи в обхвата на Морската трудова конвенция от 2006 г.;

7. Изменение на Приложение № 13 към чл. 3, ал. 2 на Наредбата с цел въвеждане изискванията на изменения чл. 2, т. 1 от Директива 2009/16/ЕО. Предложението регламентира кои са конвенциите по смисъла на Наредбата.

Лице за контакти:

Силвина Бакърджиева, старши експерт в дирекция ЕСМОП

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

тел. 02/930934, e-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 3.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари