Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се увеличава щатната численост на персонала в Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

Увеличението на щатната численост на персонала в Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" се налага с оглед обезпечаване изпълнението на нормативно регламентираните функции на агенцията.

Намалението на числеността в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е в дирекциите от специализираната администрация. Предвижда се оптимизиране на структурата на общата администрация, прецизиране и по-добро дефиниране на функциите.

В Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката се предвижда създаване на обособена дирекция „Обществени поръчки“, което ще се осъществи в рамките на числеността на персонала в системата.

Последните промени в Закона за обществените поръчки, изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., предвиждат редица нови задължения за възложителите, които като цяло водят до увеличаване на задълженията по провеждане процедурите и необходимост от нова организация, която да проследява стриктно сроковете и отговорностите за всяка една от дейностите по планиране, подготовка, възлагане и контрол на обществените поръчки, както и взаимодействието между служителите.  

         На следващо място се предвижда изменение в структурата на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), чрез създаване на още една длъжност заместник-главен директор. С настоящия проект на акт на МС се създава възможност за оптимизиране и вътрешно преструктуриране на дирекцията, чрез вътрешна реорганизация на дейностите и преразпределение на функциите, отговорностите и общата численост между административните звена. Оптимизиране на процесите и на натоварването на служителите в териториалните звена и оптимално целесъобразно вътрешно преразпределение на 220-те щатни бройки е цел, която очакваме да изпълним с влизането в сила на този акт на МС.

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 година.

С предложения акт не се приемат мерки, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 3.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари