Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Република България 2014 – 2020 г.

Във връзка с изпълнението на специфичните предварителни условия, посочени в Приложение IV на Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за Европейски фонд за морско дело и рибарство Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изготви Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Република България (2014-2020). Съгласно изискванията МНСПА трябва да бъде представен на Европейската комисия, най-късно в деня на предаване на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) (2014-2020).

МНСПА е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 34 от Регламент (EС) № 1380/2013 за Общата политика в областта на рибарството и Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за Европейски фонд за морско дело и рибарство и съобразно Стратегически насоки за устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС от 29.4.2013 г., COM(2013) 229 final.

МНСПА се състои от 8 основни раздела.

Раздел „Национален контекст и връзка с основните национални цели“ съдържа: общо описание и развитие на подсектор „Аквакултура” в България, в което са посочени видовете водни организми, използваните системи и технологии, маркетинга и пазарната инфраструктура. Изготвен е секторен анализ, на база официалните статистически данни за годишното производство и производствения капацитет на стопанствата, консумацията на риба и рибни продукти, заетостта, вноса и износа, посочени са и ретроспективни данни за предходни периоди, с оглед извеждане на надеждни изводи за състоянието и възможностите на сектора. Представена е информация за провежданата политика за стимулиране на аквакултурата в България,  2000 – 2013 г., посредством програма САПАРД и ОПРСР. Разделът съдържа и данни за състоянието на околната среда и приоритетните за аквакултурата природни ресурси – реки, езера и язовири, крайбрежни води и подземни води. Посочени са законовите и административни разпоредби по отношение на околната среда във връзка с развитието на подсектор „Аквакултура” – конвенциите, които Р. България е ратифицирала и международните споразумения. Направен е преглед на националното и европейското законодателство и произтичащите от тях задължения, отделено е достатъчно внимание на въпросите свързани с Натура 2000 и защитените видове риби.

Разделът „Стратегически подход към националните цели“ съдържа основните цели за развитие на България, залегнали в проекта на Споразумение за партньорство, както и целите, заложени в стратегическите насоки за устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС, а именно: опростяване на процедурите за получаване на лиценз, осигуряване на устойчиво развитие и растеж на сектора на аквакултурите чрез координирано пространствено планиране, повишаване на конкурентоспособността на сектора на аквакултурите в ЕС, насърчаването на равни условия за операторите в ЕС чрез използване на техните конкурентни предимства. Освен конкретните цели за развитие на сектора са взети предвид и хоризонталните разпоредби и цели на политиката на ЕС при отпускане на финансова подкрепа – насърчаване на равенство между мъжете и жените и недискриминация и устойчиво развитие. Посочени са основните проблеми на сектора, водещи до извода от анализа на Общата стратегическа рамка на ЕС за значителното изоставане на България по отношение на технологиите и научните изследвания и са определени релевантни цели и приоритети за постигане на стратегическата визия. Идентифицирана е количествено определена национална цел за растеж през периода 2014-2020 г., а именно постигане на годишно производство на аквакултури от българските ферми към 2020 г. – 20 000 тона продукция. Посочени са мерки за създаване на устойчив растеж на сектор „Аквакултура“ и повишаване на производственият капацитет на фермите.

Разделът „Опростяване на административните процедури“ съдържа детайлна оценка на ситуацията на национално равнище по отношение административна организация и анализ на законовите изисквания и „административната тежест” за производителите. Планирани са адекватни действия за намаляване на административната тежест.

В раздела „Осигуряване на устойчиво развитие и растеж на подсектора на аквакултурата, чрез координирано пространствено планиране“ са посочени бъдещи мерки за насърчаване на пространственото планиране, свързани с усилията за създаване на устойчив растеж на аквакултурата, изведени от оценката на ситуацията на национално равнище

Разделът „Повишаване на конкурентоспособността на подсектора на аквакултурата“ съдържа оценка на ситуацията на национално равнище по отношение повишаване на конкурентоспособността на сектора е подкрепена от SWOT анализ, обобщение на подробен и изчерпателен SWOT анализ за всяка една технология, прилагана в България и информация за научноизследователските и образователни центрове. Предложени са обосновани мерки за подпомагане на иновациите и за създаване на устойчив растеж на сектора, които кореспондират с анализа на сектора и мерките в предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Предложените мерки в раздел „Насърчаване на равни условия за операторите в ЕС чрез използване на техните конкурентни предимства“ фокусират вниманието върху необходимостта от създаване на национална стратегия за развитие на биопроизводството, с оглед тенденциите на глобалния пазар и върху подкрепата на дейности, свързани с подобряване имиджа на продуктите на сектора. Идентифицирана е и значимостта на равния достъп до информация на операторите и прозрачността при определяне и предоставяне на зоните за аквакултура, както и на развитието на организации на производителите.

В раздел „Управление и партньорство“ са предложени мерки за подкрепа на управлението и партньорството с анализ на предимствата и недостатъците на съществуващите механизми за прилагане на този принцип. Посочена е връзката с приоритетите на ОП за ЕФМДР и разпределението на финансовите средства, направен е анализ на подкрепата за сектора в предприсъединителния период (2000-2006) чрез програма САПАРД на Европейския съюз.

В последния раздел „Добри практики“ са представени няколко предприятия за отглеждане на риба и техния опит.

Към МНСПА са приложени описание на сектор Аквакултури; подробен SWAT анализ на сектор Аквакултури; проект на Икономически, социални и екологични индикатори за Плана и план за действие с посочване на отговорните институции и срокове за изпълнение.

МНСПА е одобрен на основание чл. 20, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на ПМДР за програмен период 2014-2020 г., чрез писмена процедура от членовете на ТРГ на 20.12.2013 г.

 

С приемането на решението ще бъдат изпълнени специфичните предварителни условия, посочени в Приложение IV на Регламент (ЕС) № 508/2014 от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за Европейски фонд за морско дело и рибарство. Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020) включва информация за взаимното допълване с Многогодишния национален стратегически план относно аквакултурите.

Аквакултурата е един от стълбовете на стратегията на ЕС за „син растеж“, като развитието на сектора допринася за изпълнение на индикаторите, залегнали в стратегията на ниво Европейска комисия „Европа 2020“ относно създаването на заетост, внедряване на иновации, увеличаване на енергийната ефективност на предприятията, обучение през целия живот, намаляване на бедността и социалното изключване.

Количествено определената национална цел за растеж през периода 2014-2020 г., а именно постигане на годишно производство на аквакултури от българските ферми към 2020 г. – 20 000 тона продукция. Посочени са мерки за създаване на устойчив растеж на сектор „Аквакултура“ и повишаване на производственият капацитет на фермите.


Дата на откриване: 12.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари