Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

През месец ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА“) като независим надзорен орган, компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

Главният директор на ГД „ГВА“ утвърди План-график за изпълнение на коригиращи действия, в който е включен и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях.

Същият е докладван пред ЕААБ като неразделна част от коригиращите действия, които независимият надзорен орган – ГД „ГВА“, се задължава да предприеме в определени срокове.

С настоящия проект на наредба се изменя Приложение № 2 от наредбата, представляващо образец на свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване, издавано от ГД „ГВА“ на доставчика на аеронавигационно обслужване в съответствие с изискванията на Регламент № 1035/2011 г. Предложеното изменение е в изпълнение на дадените бележки от проведения планов одит от страна на ЕААБ. Целта е да се избегне противоречието между реквизитите в приложението и чл. 9, ал. 1 от наредбата. По–конкретно в приложението се добавя думата „и адрес“ след думата „име“ на организацията, тъй като в чл. 9, ал. 1, т. 2 от наредбата се съдържа изискване за посочване в свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване на адрес на заявителя. 

Лице за контакт:
Милена Иванова,
старши юрисконсулт ГД "ГВА",
Тел.: 02/9371075


Дата на откриване: 16.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари