Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд

В Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. не е уредена процедура за провеждане на избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда.

С проекта на Постановление се предлага установената процедура  за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд да се прилага и по отношение на провеждането на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда.

Съгласно чл. 19, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, Съдът се състои от по един съдия от всяка държава-членка и се подпомага от генерални адвокати. По силата на чл. 253, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС”) съдиите и генералните адвокати се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност. В съответствие със същата алинея съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години, след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват съответните функции.

На основание чл. 253, втора алинея от ДФЕС, частична подмяна на съдиите и генералните адвокати се извършва на всеки три години, съгласно условията, предвидени в Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз („Статута на СЕС”). Съгласно чл. 9, ал. 2 от Статута на СЕС, когато, на всеки три години, съставът на генералните адвокати бива частично обновяван, всеки път се подменят четирима генерални адвокати.

Понастоящем Съдът се подпомага от девет генерални адвокати.  Шест държави-членки имат по един постоянен генерален адвокат. Назначаването на генерален адвокат от останалите държави-членки се основава на ротационна система, в която те заемат мястото си по азбучен ред. Съгласно тази система България следва да излъчи кандидат за генерален адвокат през 2015 г.

 


Дата на откриване: 17.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари