Обществени консултации

Проект на Инструкция за целодневната организация на учебния ден

Целодневната организация на учебния ден се осъществява при спазване на изискванията на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Във връзка с организиране, координиране и контролиране на дейностите в училищата е разработен проект на Инструкция за целодневната организация на учебния ден.

С предложеният проект на Инструкция се определят условията и редът за осъществяване на целодневната организация на учебния ден на учениците от І до VІІІ клас в училищата в системата на народната просвета.

За постигане на основните цели на целодневната организация в училищата са необходими правила и механизми за училищата, отразени в проекта на Инструкция, които могат да осигурят предвидимост, прозрачност и устойчивост на дейностите в целодневната организация на учебния процес.


Дата на откриване: 19.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.10.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 септември 2014 г. 12:22:36 ч.
учителка

Целодневна организация

Чл. 11. (1) Директорът на училището осигурява минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, която включва провеждането на дейностите по самоподготовка, по интереси и по организиран отдих и спорт.

Има ли яснота колко часа е тази минимална задължителна норма- 6 учебни или 6 астрономически часа? Искам да съм коректна с колегите си и да вземат норматива така, както трябва. Кое налага нормата на възпитателя да е с цели 8 ( ако са учебни) часа повече от учителите? Тяхната работа не е по-малко квалифицирана или по-малко напрегната!

Предлагам нормите да са ясно разписани в учебни или астрономически часове