Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Изготвянето на проекта на постановление е обусловено както от необходимостта от продължаване на всички одитни ангажименти от програмния период 2007 – 2013 г., по който сертифицираните плащания значително се увеличават и задължението за изготвянето на декларации за приключване на програмите следва да бъде осъществено до 31 март 2017 г., така и от предстоящите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС) редица новости и предизвикателства относно стартиралия нов Програмен период 2014 – 2020 г., а именно:
• В съответствие с Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г. Агенцията е определена за Одитен орган по смисъла на чл. 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за всички оперативни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Направени са промени  в оперативните програми, по които ИА ОСЕС ще изпълнява функциите на Одитен орган, като е създадена нова Оперативна програма - „Наука и образование за интелигентен растеж“, с нови структури и приоритети. Други програми от своя страна ще преминат през процес на сливане, съчетано с особености както от структурно, така и от функционално естество.
• В съответствие с горепосоченото решение ИА ОСЕС е определена и за независим одитен орган за оценка на съответствието с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи, съгласно чл. 123 и чл. 124 от същия Регламент. Следва да се отбележи, че това са нови функции, въведени през новия програмен период, макар по същество да съответстват на одитите за съответствие за стария програмен период.
• ИА ОСЕС предстои да продължи да изпълнява функциите на Одитен орган по програми и фондове, управлявани от Министерството на вътрешните работи. В тези фондове и програми предстоят сериозни промени, които ще наложат известни изменения и в подхода на Агенцията. Създадени са нови фондове, със специфични цели и приоритети – Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 - 2020 и Фонд „Убежище и миграция“ 2014 - 2020 и т.н.
• През 2014 г. стартира и новата програма на Европейския съюз за обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, по която ИА ОСЕС пое функциите на Одитен орган.
• Всички функции, свързани с програмите за трансгранично сътрудничество, с Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и с Българо-швейцарската програма за сътрудничество, ще продължат да бъдат изпълнявани от ИА ОСЕС и през новите програмни периоди.
• При всички оперативни програми ще бъдат налице нови елементи в системите за управление и контрол, на които ще съответстват нови критерии за оценка. Това са системите за управление на риска, мерките против измами, процедурите за издаване на управленски декларации, годишни обобщения и сметки, както и процедури за осигуряване на надеждност на информацията за постигане на индикаторите на програмите. За всички тези области са предвидени нови критерии за оценка и ще бъде необходимо извършването на нов тип одитни проверки по същество.
• Не на последно място следва да се отбележи, че освен традиционните до момента основни видове одитни дейности – одити на системите и одити на операциите, през новия програмен период ИА ОСЕС ще бъде натоварен и с извършването на още един вид специфична одитна дейност – извършване на одит на счетоводните сметки и изготвяне на одитно становище в съответствие с член 59, параграф 5, втора алинея от Финансовия регламент (Регламент 966/2012).
В допълнение следва да се отбележи, че на заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз от 3.09.2014 г. е взето решение ИА ОСЕС да бъде и Одитен орган по Оперативната програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.
С оглед изброените допълнителни функции на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ в проекта на постановление е предвидено увеличаване на числеността на персонала ѝ с 11 щатни бройки за сметка на намаляване на числения състав на Националната агенция за приходите, Държавната комисия по хазарта и Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури достатъчен административен капацитет за качествено осъществяване на всички възложени  функции на Агенцията по отношение на двата програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.


Дата на откриване: 30.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари