Обществени консултации

ПМС за изменение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

С чл. 111 от Тарифа № 5 са определени таксите за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Таксата за провеждане на теоретичен изпит в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към настоящия момент е 20 лева за всеки кандидат за придобиване на правоспособност. В тази такса са включени и разходите на агенцията за консумативите, необходими за провеждането на теоретичния изпит. Консумативите се осигуряват от външен изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка. Общата стойност на консумативите за провеждането на теоретичните изпити в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, е около 800 000 лева за една година. Тези средства се предвиждат в бюджета на агенцията за плащане на цената на консумативите на доставчика им.

С проекта на постановление се предлага за кандидатите, които са представени на изпит от учебен център, да се намали таксата за провеждане на теоретичния изпит в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от 20 на 11 лв. Разликата в размера на таксата представлява цената на консумативите, включена към настоящия момент в държавната такса. Предвижда се занапред цената на консумативите да се заплаща директно на доставчика им от учебния център, представил кандидата на изпит. Предложеното изменение  ще доведе до отпадане на необходимостта от предвиждане на разходи в бюджета на агенцията за плащане на консумативите, без да има негативно отражение върху централния бюджет, тъй като намаляването на приходите от държавната такса, дължима в момента, ще е равно на намаляването на разходите за консумативи.

Към настоящия момент такава организация на плащане на таксите и консумативите е предвидена и успешно реализирана по отношение на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (чл. 111, ал. 2 от Тарифа № 5).

Изменението, предвидено в § 2 от проекта на постановление, има за цел отстраняване на техническа грешка. В чл. 87, ал. 1, т. 11 от тарифата е предвидена такса за издаване на удостоверение за психологическа годност, която е разходоориентирана и е една и съща по размер с таксите за останалите видове удостоверения, издавани в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изменението в чл. 111г няма да има пряко или косвено отражение върху бюджета, тъй като и към настоящия момент се събира таксата, предвидена в чл. 87, ал. 1, т. 11.

С предложения проект на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Към проекта на постановление прилагам одобрена от министъра на финансите финансова обосновка.

Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на постановление е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да приеме предложения проект на постановление.

Лице за контакт:

Славка Андреева

ИА "Автомобилна администрация",
е-мейл: s_andreeva@rta.government.bg; тел. 02/930 88 37 


Дата на откриване: 2.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.10.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2014 г. 19:19:45 ч.
gigushaangel

финансова обосновка

В публикуваното описание е записано, че към проекта на постановление е приложена одобрена от министъра на финансите финансова обосновка. Не я откривам и моля да ме ориентирате къде е или да я качите допълнително, ако действително документът е пропуснат да бъде оповестен, като неразделна част от акта.
Благодаря!