Обществени консултации

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 – 2018 г.

Общата цел на политиката за развитие на електронните съобщения е да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи за всички заинтересовани страни, като се оползотвори потенциала на сектора. Развитието на електронните съобщения стимулира иновациите, икономическия растеж и подобрения в ежедневието както за гражданите, така и за бизнеса. Основно предизвикателство за политиката в областта е да постигне подходящия баланс на интересите на заинтересованите страни. Гарантирането на правна стабилност и предвидимост за бизнеса несъмнено ще има положителен ефект от гледна точка на интересите на крайните потребители.

Все по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии ще осигури на българските граждани по-добро качество на живот - чрез предоставяне на подобрени, съвременни здравни услуги, по-безопасни и по-ефикасни транспортни решения, повишена енергийна ефективност и намалена консумация на енергия, ефективен мониторинг на околната среда и превенция на природни бедствия, нови мултимедийни възможности и улеснен достъп до публични услуги, разнообразно културно съдържание и др.

Секторът се характеризира с високи нива на динамика и иновации, като той генерира и промени в осъществяването на стопанската дейност в други сектори.

Този голям потенциал на електронните съобщения може да бъде оползотворен на базата на добре функциониращ и предсказуем регулаторен режим.

В периода 2015 - 2018 г. работата ще е насочена към изпълнението на следните основни приоритети:

  • изграждане на високоскоростни широколентови електронни съобщителни мрежи в съвременни условия, като се насърчава синергията с останалите видове физическа инфраструктура;
  • осигуряване на подходящите предпоставки за стимулиране на инвестиционния климат в сектора, чрез намаляване, във възможно най-голяма степен на административната тежест;
  • подобряване на защитата на крайните потребители, чрез стимулиране на извънсъдебните механизми за решаване на спорове – на доброволни начала, вкл., онлайн решаване на спорове, където е възможно;
  • гарантиране на неутралността на мрежата;
  • ефективно използване на ограничените ресурси.

Лица за контакт:

Красимира Димитрова - началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“, 
тел.: (+359 2) 949 24 96,
e-mail:kdimitrova@mtitc.government.bg

 

Димитър Димитров - началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“, 
тел.:(+359 2) 949 23 37,
e-mail:didimitrov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 8.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 6.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари