Обществени консултации

Проект на Секторна пощенска политика на Република България 2014-2017 г.

Секторната пощенска политика определя насоките за устойчиво развитие на пощенския сектор в Република България през периода от 2014 до 2017 г.

Основните мотиви за изготвянето на настоящата политика са:

► новите тенденции в политиката на Европейския съюз и на Всемирния пощенски съюз в областта на пощенските услуги;

► формулиране на приоритети, свързани с провеждането на държавната политика и регулирането на пощенския сектор в съответствие с новите европейски и световни изисквания в тази област;

► промените, настъпили в сектора, след пълното отваряне на пазара на пощенските услуги за конкуренция след 2010 г.;

► поддържане на устойчивото и непрекъсваемото предоставяне на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;

► необходимостта от създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на новите пазарни реалности.

При актуализирането на Секторната политика са взети предвид следните документи:

Политиката на Европейския съюз за развитието на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността и подобряване на качеството на услугите, заложена в Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряване на качеството на услугата, Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение и допълнение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция и Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността;

Зелена книга на Европейската комисия от 2012 г. за интегриран пазар за доставка на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в Европейския съюз;

Съобщение на Европейската комисия от 2014 г. относно пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки в Европейския съюз;

Световната пощенска стратегия (2013-2016 г.), приета от XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз през 2012 г.;

Актуализираната секторна пощенска политика на Република България 2009-2013 г.;

Законът за пощенските услуги и другите закони, имащи отношение към пощенския сектор.

Лице за контакт

г-жа Людмила Зимбилева – и.д. началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“, 
тел.: (+359 2) 949 24 03,
e-mail:lzimbileva@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 8.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 6.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари