Обществени консултации

Проект на Заповед за определяне на методи за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по издаването на Заповед за определяне на методи за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци.

Заповедта за определяне на методите за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране на отпадъците и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци, се издава на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и параграф 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Към методите за изпитване с цел основно охарактеризиране на отпадъците се включват методи за вземане на проби от отпадъците, методи за излужване  на отпадъците с цел последващо изпитване за основно охарактеризиране и изпитване за установяване на съответствието, както и методи за определяне на органични и неорганични компоненти в елуата от излужване на отпадъци, общо съдържание на органични вещества в отпадъците, допълнителни параметри за приеманe на отпадъците на депа и други методи за изпитване на отпадъци.

Разписани са опростени процедури за изпитване на отпадъците за установяване на съответствието, при които се проверяват само някои от параметрите, определени като ключови при основното охарактеризиране. Разписани са и изисквания за проверка на място, като трето ниво от процедурите за приемане на отпадъците на различните класове депа (след основното охарактеризиране и установяване на съответствието). Определени са методите за бързо изпитване на отпадъци, с цел определяне на някои параметри при проверка на място.


Дата на откриване: 9.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари