Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 13 декември 1951 г.

С предлаганите промени в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията се отчита разликата между имотните партиди при действието на ЗС и имотните партиди при действието на ЗКИР и се възстановява разграничението на нотариалните книги по чл. 33 от другите регистри и книги, които се водят. Прецизирана е нормативната уредба във връзка с фактическия състав на вписванията, публичността и общодостъпността на нотариалните книги.


Дата на откриване: 10.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.10.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 октомври 2014 г. 15:46:43 ч.
Димитър Каранедев

Относно чл. 1

Действаща редакция вече над 60 години заблуждава както юристите така и всички граждани.
Министерския съвет няма делегация да дава такава дефиниция - в чл. 116 ЗС е казано - начина на вписване и определяне на таксите
А какви правни последици има вписването на един или друг акт е казано в съответните разпоредби на ЗС, регламентиращи вписването им :
чл. 113 - противопоставимост
чл. 114 буква "а" - гласност, буква "б" - противопоставимост; буква "В" противопоставимост;
и по трите букви - процесуалноправна предпоставка за даване на ход на делото
и по чл. 115 - защитно действие на вписването на ИМ и противопопооставимост на решението спрямо трети лица едва след вписването му
За ипотеки и възбрани - възникват едва след вписването им - т.е. конститутивен характер на вписването.
Това, че се дава гласност не е най-важната правна последица на вписването - гласността е следствие от това, че книгите са публични!
ТАКА ЧЕ ТОЗИ ЧЛЕН ПЪРВИ ИЛИ ДА СЕ ОТМЕНИ ИЛИ НОВА РЕДАКЦИЯ

Вместо вместо сегашната, предлагам следната редакция:
чл. 1. Вписването на актовете подлежащи на вписване се извърша по реда и начина предвидени в този правилник.
или
чл. 1. Вписванията, отбелязванията и заличаванията се извършват по реда и начина предвидени в този правилник.

15 октомври 2014 г. 09:45:17 ч.
nickkal

Нерешени проблеми.

1. Проблем, който съществува и в момента, не намира своето решение! Съгласно чл.42 от ПВ , всеки може да поиска незаверен препис от всички вписани, отбелязани или актове за заличаване. Никога в ПВ, не е имало дефиниция на 'отбелязване'. Приема се че това е 'вписването' по чл.12 от ПВ. В тази хипотеза, не се предвижда подреждане на акта в нарочна книга. Такава книга в момента масово се води, без нормативна регламентация. С оглед, че делата се съхраняват 5г. /чл.41в ПВ/ след този период, ще се окаже невъзможно издаването на препис от отбелязания акт.
2. Не мога да се съглася, че при вписване на преобразуване на търговско дружество, не следва да има описание на имоти /промяна в чл.6 от ПВ/. Освен при преобразуване чрез промяна на правната форма /това вписване трябва да се преосмисли, кому е нужно, но не може да стане в сегашната дискусия, защото е заложено в ТЗ/, всяко друго преобразуване трябва да стане чрез договор и план, който задължително трябва да съдържа точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество /чл.262ж ТЗ/. На вписване подлежи удостоверение от ТР, но може да се заложи, че се представя и подрежда съответния план.

23 октомври 2014 г. 10:16:35 ч.
Temenyjeno

Предложения по текстовете на Правилника по вписванията, поставен на вниманието на всички заинтересов

В момент

24 октомври 2014 г. 16:01:42 ч.
Temenyjeno

Предложения

В момент